Pàgines

dimarts, 10 de març de 2015

Un lloc web per ensenyar i aprendre: Edukado.net

Edukado.net és una comunitat de mestres, monitors i estudiants autodidactes d'Esperanto, la
llengua internacional.
El web, llançat el 2001 posa a disposició més de mil materials a punt per al seu ús, útils informacions especialitzades i serveis diversos, amb detall presenta cap a 500 eines d'aprenentatge editades i possibilita un treball modern i de bona qualitat basat en la col·laboració mundial de 2500 ensenyants d'Esperanto de més de 100 països.
La redactora del web, doctora Katalin Kováts, lingüista i metodòloga, hongaresa, resident a Holanda, es dedica a temps complet al funcionament i construcció del web i a més del treball en xarxa, sota el seu guiatge tenen lloc també cursos presencials en el sí dels grans esdeveniments esperantistes.
Ella s'enrola activament també en els entrenaments de mestres d'Esperanto, organitzats per altres instàncies. A la tardor de 2010 el web iniciarà el funcionament del seu espai d'entrenament per a mestres (RITE), fins ara iniciativa única en el món de l'Esperanto.
Katalin, en el marc del treball a la xarxa, ha treballat activament per a la creació i funcionament dels nous tipus d'exàmens d'Esperanto el·laborats segons el Marc de Referència Europeu.
Del material, creat al METIEJO (taller), el web va editar una publicació popular: el llibret Poŝamiko (amic de butxaca), del que ja en van aparèixer 9000 exemplars. El Manual d'ensenyament de l'Esperanto, redactat de K. Kováts és un material bàsic per a cada mestre d'Esperanto.
Les primeres versions del web van ser construïdes i subvencionades per la fundació estatunidenca Esperantic Studies Foundation (ESF).
La seva última moderníssima versió s'ha creat gràcies a la comunitat i patrocinadors d'edukado.net, que en forma de subvencions van aplegar una gran suma per a possibilitar la continuada existència del web, que des de juliol de 2009 és guiada per la Fundació Edukado.net.
L'Associació Universal d'Esperanto (UEA) el 2008 va premiar el web per la seva excel·lent actuació.
Traduït per Joan Inglada